Huishoudelijk Reglement van de Twentse Rijtuig- en Arresleevereniging “DE KOETS’N KEERLS”

Artikel 1. Voorgaande huishoudelijke reglementen vervallen door het door de Algemene Leden Vergadering goedkeuren van onderstaand huishoudelijk reglement tijdens de Algemene Leden Vergadering d.d. 22 Januari 2008.

Artikel 2. Behoudens het bepaalde in artikel 9 der statuten verdeelt het Bestuur zelf de functies onder zijn leden. Onder Bestuursleden wordt in de zin van het huishoudelijk reglement mede begrepen de voorzitters van de diverse commissies, tezamen vormend het Algemeen Bestuur, kortweg “Bestuur”.

ADVISEURS

Artikel 3.

 1. Het Dagelijks Bestuur kan adviserende leden van het bestuur benoemen voor een bepaalde tijd, met een maximum van een jaar, en met een zodanige taak en bevoegdheden als zij nodig achten voor het juist vervullen van hun adviesopdracht. Het Dagelijks Bestuur is verplicht rapportage af te leggen aan het Algemeen Bestuur omtrent verrichtingen van adviseurs. Na het verstrijken van de termijn of vervulling van de hun verstrekte opdracht zijn adviseurs onmiddellijk herbenoembaar.
 2. Adviseurs kunnen aan het Bestuur worden toegevoegd, doch hebben uitdien hoofde geen stemrecht in bestuurs- of Algemene Ledenvergadering.

CONTRIBUTIE EN DOTATIES

Artikel 4.

 1. De contributie moet aan de penningmeester worden voldaan binnen één (1) maand na de verzending der nota’s.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING/ SAMENWERKING

Artikel 5.

 1. Op voorstel van het Bestuur of van leden kan de Algemene Ledenvergadering besluiten lid te worden dan wel het lidmaatschap te beëindigen van nationale- en internationale paardensportorganisaties.
 2. De vereniging wordt vertegenwoordigd in nationale en /of internationale organisaties door eigen leden, die aangesteld zijn door het bestuur.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 6.

De vereniging, haar bestuursleden en commissieleden zijn, zover de wet deze uitsluiting niet verbiedt, niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, geleden door leden van de vereniging, ten gevolge van enig handelen of nalaten van het Bestuur van de vereniging of een of meer bestuursleden, of van personen voor wier handelen of nalaten dit Bestuur of deze leden verantwoordelijk zijn. Voor zover voorts sprake is van bestuurdersaansprakelijk zal deze worden verzekerd ten laste van de vereniging.

COMMISSIES

Artikel 7.

 1. Het Bestuur kan commissies benoemen welke zich specifiek bezighouden met een of meerdere onderdelen van het doel van de vereniging.
 2. Deze commissies werken onder verantwoording van het Bestuur van de vereniging en kunnen worden aangevuld met toegevoegde leden.
 3. Toegevoegde leden worden door het bestuur benoemd na voordracht door de desbetreffende commissie. Zij worden benoemd voor de duur van een verenigingsjaar doch kunnen terstond herbenoemd worden.
 4. Leden van commissies kunnen geen dubbelfunctie aanvaarden. Zij zijn lid van één commissie of bestuur. In uitzonderingssituaties kan het Bestuur hier ontheffing voor verlenen.
 5. Het voorzitterschap van een commissie wordt vervuld door een der leden van de commissie. Als zodanig is hij/zij lid van het Algemeen Bestuur van de vereniging. Ter zake van vergaderingen van het Algemeen Bestuur kan hij/zij zich (bij uitzondering) laten vertegenwoordigen door een ander Commissielid.
 6. Commissies bezitten een secretariaatsfunctie en een penningmeesterfunctie, eventueel aangevuld met een gespecialiseerd secretariaat of administratie. Commissies zijn in principe selfsupporting, dat wil zeggen dat hun inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn, behoudens schriftelijke ontheffing van het bestuur. Daartoe maken de commissies een jaarplan c.q. budget op ter incorporeren in het totaal jaarstuk. Een en ander conform de richtlijnen door de penningmeester van de vereniging verstrekt. Zij dienen tevens rekening en verantwoording van hun uitgaven te doen aan het bestuur.
 7. Ieder jaar voor de Algemene Ledenvergadering doen de commissies advies aan het bestuur inzake de samenstelling van de commissie in het komende verenigingsjaar.

Artikel 8. Het huishoudelijk reglement kan door de Algemene Ledenvergadering worden aangevuld en gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de Statuten. Het huishoudelijk reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de intentie van de statuten.

ALGEMEEN GELDENDE REGLEMENTEN

Cursussen, (authentieke) ritten en wedstrijden worden gehouden conform de hiervoor geldende regels van de KNHS of de ter zake verantwoordelijke organisatie. Indien noodzakelijk kan door de organisatie van deze reglementen worden afgeweken, in overleg met en na goedkeuring van de evt. aanwezige officials. Deze uitzonderingen dienen duidelijk aan alle deelnemers bekendgemaakt te worden.

RITTEN

Deelname aan ritten dient te geschieden met veilige, schone rijtuigen met gepaste kleding afhankelijk van de aard van de rit.

TWENTERIT

Indien hier aanleiding toe is kan het bestuur besluiten af te wijken van de 1e zondag in juni als vaste datum van de Twenterit. Hiervan wordt melding gedaan tijdens de Algemene Leden Vergadering.

OPLEIDINGEN

Deelname aan de cursussen, welke worden georganiseerd door de commissie opleidingen van de Koets’n Keerls, is alleen mogelijk voor leden van de Koets’n Keerls.

De locatie waar de cursussen worden gehouden wordt in overleg met de instructeur vastgesteld door de Commissie Opleidingen.

Bij verhindering is de cursist zich verplicht af te melden bij de cursusleider, bij meer dan 3 absenties volgt indien van toepassing uitsluiting van het examen.

De cursist dient voor een eigen WA-verzekering te zorgen.

Het cursusgeld dient te worden afgedragen aan de commissie op de eerste cursusavond, dit indien geen andere regeling is afgesproken.

Bij de mencursussen bedraagt de minimumleeftijd 12 jaar.

Het minimale en maximale aantal deelnemers aan een mencursus wordt door de commissie vastgesteld. De deelnemers aan de mencursussen dienen zelf voor voldoende aanspanningen te zorgen, de commissie kan hier een bemiddelende rol in spelen. De aanspanningen moeten voldoende betrouwbaar en veilig zijn, waarbij de commissie de eindbeslissing heeft.

De mencursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van de KNHS of andere terzake verantwoordelijke organisaties.

De Commissie Opleidingen stelt de hoogte van het cursusgeld vast.

JEUGDRIJDERS

Jeugdrijders bij de verenigingswedstrijden. Zij voldoen niet aan de in het reglement gestelde minimumeis wat leeftijd betreft.

Door inschrijving verklaren de ouders zelf de volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid te dragen voor de deelname aan de wedstrijd van hun zoon/dochter.

Groom is een ervaren menner die de in het reglement gestelde minimumleeftijd heeft bereikt.

Een en ander is altijd ter beoordeling aan de organisatie van de wedstrijd.

Deurningen, 22 januari 2008

De voorzitter, R. Nijhuis De secretaresse, I. Jager