Naam en Duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam ‘Twentse Rijtuig- en Arresleevereniging de Koets’n Keerls’, hierna te noemen: de vereniging en is gevestigd te Almelo. De vereniging kan elders kantoor houden.

Artikel 2

De vereniging is opgericht op twee november negentienhonderd negen en zestig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.


Doel

Artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel zonder winstoogmerk: De mensport alsmede het arresleden te bevorderen; Het verzamelen, hebben en houden van koetsen, arresleden en ander gerij dat bij de mensport wordt toegepast, te stimuleren of te verzorgen; Kennis omtrent het aangespannen paard, omtrent rijtuigen en tuigmakerij en alles wat met het aangespannen rijden in verband staat te verdiepen en uit te dragen.


Middelen

Artikel 4

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 • Het vormen van een kameraadschappelijke band en de uitwisseling van ervaringen tussen de leden;
 • Het doen houden van lezingen, filmavonden, cursussen, excursies en het uitgeven van geschriften;
 • Het organiseren en bevorderen van menwedstrijden en regionale rijtuig- en/of arresleetochten;
 • Het zo mogelijk eenmaal per jaar organiseren van zowel een nationale rijtuigtocht (Twenterit) als van een nationale arresleetocht;
 • Het aanknopen en onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen met verenigingen in binnen- en buitenland die verwante doelen nastreven;
 • Het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

Lidmaatschap

Artikel 5

De vereniging kent: gewone leden, ereleden, jeugdleden, begunstigers;

 • Als gewone leden kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
 • Ereleden kunnen zijn, zij die zich op buitengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging;
 • Als jeugdleden kunnen worden toegelaten natuurlijke personen beneden de leeftijd van achttien jaar; Begunstigers kunnen zijn zowel natuurlijke als rechtspersonen.

Artikel 6

De aanmelding van gewone leden en jeugdleden dient te geschieden bij de secretaris van het bestuur. Indien tegen de kandidatuur geen gegronde bezwaren bestaan benoemt het bestuur de kandidaat tot lid of jeugdlid;

 • Een jeugdlid wordt door het bereiken van de leeftijd van achttien jaar gewoon lid;
 • Een gewoon lid kan door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur of tenminste drie gewone leden tot erelid worden benoemd;
 • Het gewone- en jeugdlidmaatschap gaat in op de dag waarop de secretaris van de vereniging aan de aanvrager mededeling, bevattende de benoeming als lid of als jeugdlid, per brief verzendt;
 • Het erelidmaatschap gaat in op het moment dat de ledenvergadering het voorstel tot benoeming aanneemt.

Artikel 7

 1. Het gewone lidmaatschap eindigt:
 • door schriftelijke opzegging aan de secretaris van de vereniging;
 • door een besluit van het bestuur of ingeval van beroep door een besluit van de ledenvergadering;
 • door overlijden.
 1. Het erelidmaatschap eindigt:
 • door schriftelijke opzegging aan de secretaris van de vereniging;
 • door een besluit van de ledenvergadering;
 • door overlijden
 1. Het jeugdlidmaatschap eindigt:
 • door het bereiken van de leeftijd van achttien jaar;
 • door schriftelijke opzegging aan de secretaris van de vereniging;
 • door een besluit van het bestuur of ingeval van beroep door een besluit van de ledenvergadering;
 • door overlijden
 1. Het bestuur is bevoegd om leden en jeugdleden welke door hun gedrag of anderszins de goede naam der vereniging schaden, het doel van de vereniging tegenwerken of hun geldelijke verplichtingen niet nakomen, te schorsen of van hun lidmaatschap te ontslaan. Een lid kan tegen schorsing of beëindiging van het lidmaatschap door het bestuur in beroep gaan bij de ledenvergadering welke daartoe binnen een termijn van vier weken bijeenkomt en beslist buiten tegenwoordigheid van betrokkene.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen
 2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eventueel voorts uit een tweede secretaris, een tweede penningmeester en twee of drie leden zonder aangeduide of nader aan te duiden functie.

Artikel 9

 1. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de ledenvergadering in functie gekozen uit de in artikel 5 bedoelde gewone leden.
 2. Volgens een op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vast te stellen rooster treden elk jaar tenminste twee bestuursleden af. Een aftredend lid is slechts voor een achtereenvolgende periode van vier jaar herkiesbaar.
 3. Het bestuur stelt kandidaten voor de vervulling van vacatures in het bestuur en plaatst de desbetreffende voorstellen op de agenda van de ledenvergadering. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door een door vijf of meer gewone leden, ondertekende voordracht in te dienen voor het begin der betreffende ledenvergadering bij de secretaris van de vereniging. Een ingediend voorstel van tegenkandidaten dient vergezeld te zijn van een bereidverklaring van de desbetreffende tegenkandidaat om zitting te willen nemen in het bestuur.
 4. a) Op voorstel van het bestuur kan de ledenvergadering Twente en naaste omgeving verdelen in een aantal regio’s waarvan de geografische afbakening op een ledenvergadering wordt vastgelegd. Het bestuur kan adviserende leden aan zich verbinden, bestaande uit telkens een lid der vereniging, wonende in de desbetreffende vastgestelde regio, die als contactpersoon voor deze regio, kan optreden, alwaar hij regionale activiteiten kan stimuleren, en namens het bestuur als contactpersoon naar buiten kan treden, mits met machtiging en mandaat van het bestuur;
 5. b) De contactpersonen dienen tenminste tweemaal per jaar een regionale rit te organiseren, waartoe alle leden van de vereniging toegang hebben;
 6. c) Indien een contactpersoon daartoe aanleiding heeft kan hij bij de secretaris der vereniging een verzoek tot bijwoning van de eerstvolgende bestuursvergadering indienen, Deze contactpersoon zal dan uitgenodigd worden om de eerstvolgende bestuursvergadering bij te wonen. Hem wordt volledig recht van spreken toegekend betreffende de door hem verlangde te behandelen punten.

d). Het is mogelijk als contactpersoon lid te zijn van het bestuur Artikel 10 Het bestuur is belast met de leiding en het beheer van de vereniging; In alle gevallen waarin de statuten, reglementen, besluiten, voorschriften en bepalingen niet voorzien of deze onduidelijk worden geacht, beslist het bestuur.

Artikel 11

De voorzitter tezamen met de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur anderen aan te wijzen om de vereniging te vertegenwoordigen; De secretaris is belast met het oproepen van en het houden van de notulen van de bestuursvergadering en de ledenvergaderingen, met de correspondentie en de zorg voor het archief van de vereniging. De penningmeester is belast met het financiële beheer. Hij doet van zijn financiële beheer rekening en verantwoording aan het bestuur en de ledenvergadering. Na goedkeuring ontvangt hij daarvan door de ledenvergadering décharge.

Artikel 12

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden van het bestuur dit nodig achten. Bestuursvergaderingen worden met een oproeptermijn van ten minste zeven dagen bijeengeroepen. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van tenminste drie bestuursleden, kan daarvan afgeweken worden.


Ledenvergadering

Artikel 13

 1. De ledenvergadering vormt de hoogste macht in de vereniging
 2. Tenminste eenmaal per jaar wordt te Almelo of omgeving een ledenvergadering gehouden. Het bestuur schrijft deze vergadering uit. De agenda van deze vergadering vermeldt plaats en tijd en dient tenminste veertien dagen voor de ledenvergadering ter kennis van de leden te worden gebracht. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur kan het bestuur op een termijn van tenminste zeven dagen een ledenvergadering bijeen roepen.
 3. Een buitengewone ledenvergadering heeft plaats wanneer tenminste tien leden hiertoe een schriftelijk verzoek met opgave van reden aan het bestuur hebben doen toekomen. In dit geval wordt de vergadering gehouden binnen een maand nadat het verzoek is binnengekomen. Blijft het bestuur in gebreke dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een ledenvergadering te beleggen met inachtneming van tenminste zeven dagen tijdsduur gelegen tussen de dag van verzending der uitnodiging voor deze vergadering en de dag van de vergadering zelf. Deze vergadering voorziet zelf in haar leiding en secretariaat.
 4. a) De leden zijn gerechtigd in de ledenvergadering elk een stem uit te brengen. Voor de jeugdleden kan een der ouders of verzorgers stemmen. Besluiten der ledenvergadering worden behoudens bij deze statuten gemaakte uitzonderingen genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
 5. b) Heeft bij stemming voor benoeming niemand een volstrekte meerderheid gekregen, dan zal een herstemming plaatsvinden tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking dan beslist het lot wie afvalt. Staken bij herstemming stemmen, dan beslist het lot.
 6. c) Staken bij herstemming de stemmen over zaken dan wordt dit voorstel geacht te zijn verworpen.
 7. d) Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongetekende briefjes gestemd.
 8. e) Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
 9. f) De ledenvergadering kan bij acclamatie stemmen, indien geen stemgerechtigde zich daartegen verzet. 5. a) Ieder lid heeft het recht ter vergadering vragen of voorstellen te doen betreffende de vereniging.
 10. b) De voorstellen moeten tenminste twee maal vier en twintig uur voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingezonden om op de eerstvolgende ledenvergadering te kunnen worden behandeld.
 11. De ledenvergadering stelt de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar vast alsmede de begroting van het daarop volgende jaar.

Geldmiddelen

Artikel 14

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: de jaarlijks door de ledenvergadering vastgestelde contributie en donatie; schenkingen, subsidies en legaten; andere wettige middelen
 2. Kosten door leden van het bestuur gemaakt of door de leden in opdracht van het bestuur gemaakt ten behoeve van de vereniging worden binnen redelijke grenzen uit de kas vergoed.
 3. Door de ledenvergadering wordt jaarlijks een kascontrole commissie benoemd bestaande uit tenminste twee leden die tot taak hebben voor de volgende ledenvergadering de kas te controleren en daarvan op de ledenvergadering verslag te doen. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Een lid kan maximaal twee achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de kascontrolecommissie.

Wijziging van de statuten, ontbinding van de vereniging

Artikel 15

 1. Wijziging in deze statuten kunnen slechts worden aangebracht bij besluit van de ledenvergadering genomen met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen.
 2. Het voorstel tot wijziging van de statuten dient uit te gaan van het bestuur dan wel tenminste vijf leden van de vereniging.
 3. Artikel 3, artikel 15 en artikel 16 lid 1 van de statuten kunnen slechts worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 16.

Artikel 16

 1. a) De vereniging kan worden ontbonden indien daartoe besloten wordt met twee/derde der uitgebrachte stemmen in de ledenvergadering, indien tenminste drie/vierde van de leden vertegenwoordigd of tegenwoordig is. Is in een ledenvergadering waarbij ontbinding van de vereniging als punt op de agenda is vermeld niet drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt uiterlijk een maand na deze vergadering een nieuwe ledenvergadering gehouden waarbij tot ontbinding kan worden besloten met twee/derde der uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal leden dat alsdan tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
 2. b) De vergadering tot ontbinding van de vereniging geeft tevens aan door wie en op welke wijze de liquidatie zal geschieden.
 3. c) De ledenvergadering beslist omtrent de bestemming van het saldo van de vereniging met dien verstande, dat als bestemming zal dienen een niet winstgevende vereniging of stichting met een identiek doel als de geliquideerde vereniging.

Artikel 17 De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de ledenvergadering Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die in strijd zijn met de wet of met de statuten. In alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien beslist het bestuur.

(Akte d.d. 28 mei 1980 nr. 9905 Statutenwijziging ‘Koets’n Keerls ‘gedeponeerd op het kantoor van Mr. H.S.N. ter Haar, notaris te Almelo.)